מפעילי בריכה 2024

מחפש מפעיל בריכה ?
כתוב לנו
ksp

מהו קורס מפעילי בריכות שחייה ?

קורס מפעילי בריכות שחייה מתקיים במוסדות ובבתי ספר פרטיים בארץ, בפיקוח משרד הבריאות. חשיבותו של קורס זה בהקניית כלים מתאימים למפעילי בריכות השחיה, לשמירה על בריאות המתרחצים. 

במסגרת תכנית הלימודים למפעילי בריכות השחייה נדרשים התלמידים, בחלקו האחרון של הקורס, לעבור הדרכה מעשית בבריכות השחייה.

משד הבריאות רואה חשיבות רבה בשילובם של מפעילי הבריכות הוותיקים בתהליך ההכשרה כחונכים, ובטוחים ביכולתם לתרום רבות להצלחתו.

לשם כך, הוכנה ערכה לחניך ולחונך שתלווה את החלק השלישי של הקורס, המיועדת לשימוש החונכים והחניכים ותסייע  לבתי הספר לעקוב אחר מהלך ההכשרה.

בנוסף לכך, מקיים במשרד הבריאות יומי השתלמות למפעילים הוותיקים (בעלי ותק של 5 שנים לפחות), אשר נבחרו כחונכים על ידי בתי הספר, בו מוצגים מבנה ותכני ההכשרה תוך רכישת כלים ומיומנויות לחניכה אפקטיבית.

pexels pixabay 62307

תכנית לימודים קורס מפעילי בריכות שחייה

הכשרת מפעילי בריכות שחייה מתקיימת במוסדות ובבתי ספר פרטיים ברחבי הארץ. מטרותיה של ההכשרה הן להקנות ידע וכלים תאורטיים ומעשיים, לצורך ניהול בריכת שחייה בתנאי תברואה נאותים.תכנית הלימודים מחולקת ל 3 חלקים : הוראה עיונית, הכשרה מעשית, והתמחות /סטאז'.

חלקי הקורס

 • חלק ראשון: הוראה עיונית. תאורטית, למידה פרונטלית בכתה.
 • חלק שני: הכשרה מעשית. פרק זה כולל התנסות מעשית ויועבר בקבוצות של עד 8 תלמידים. קבוצות אלה יאפשרו התנסות של כל אחד מהתלמידים בכל הפעולות הנדרשות, בהשגחה ובליווי של מדריך. החלק הראשון והשני יהיו שלובים זה בזה. בתום כל פרק לימודים תאורטי יודרכו התלמידים בבריכות השחייה ובחדרי המכונות.
 • חלק שלישי: התמחות. במסגרת זו יתמחה התלמיד בבריכת שחייה. בית הספר יוכל לבחור באחת משתי החלופות הר"מ בכל אחד מהקורסים שהוא עורך.

אפשרויות הקורס:

 • אפשרות ראשונה : התלמידים יתמחו במשך 3 ימים, 8 שעות בכל יום, ובסה"כ 24 שעות בבריכת שחייה ציבורית.
 • אפשרות שניה: התלמידים יתמחו במשך 16 שעות במהלך שבוע עבודה בבריכת שחייה ציבורית.

ביה"ס יבחר את הבריכות. ההדרכה תתבצע ע"י מדריך מטעם בית הספר, בעל ניסיון והכשרה שקיבל ממשרד הבריאות. בית הספר יידרש להציג בפני משרד הבריאות את רשימת הלומדים, הבריכה בה מתבצעת ההכשרה, שם המדריך, ניסיונו והוותק שלו. כל חונך ידריך 4 חניכים לכל היותר. במהלך תקופת ההתמחות יתנסה התלמיד במגוון תהליכים ופעולות אשר יפורטו בהמשך, על מנת לבצע את פרק ההתמחות, החניכים נדרשים להשלים לימודיהם בשני פרקי ההכשרה הראשונים כלומר, פרק ההתמחות יחתום את לימודיהם בהכשרתם כמפעילי בריכות שחייה.

היקף הקורס

היקף הקוס הוא כ 175 שעות לימוד אקדמאיות המתפרסים על 22 מפגשים.

144 שעות במתכונת עיוניות.

32 שעות במתכונת מעשית. 

בנוסף נדרשת התמחות של כ 50 שעות מעשיות.

תכנית לימודים

 • הכרת בריכות שחיה.
 • זיהומים ותחלואה בבריכות שחיה.
 • כימיה של המים.
 • סינון וחיטוי.
 • טיפול בחומרים רעילים.
 • זיהוי וסילוק גורמי זיהום.
 • אביזרים נלווים.
 
הסמכה

לבוגרי קורס מפעילי בריכה שיעמדו בהצלחה בכלל המטלות והדרישות לרבות בחינה עיונית ומעשית שעורך משרד הבריאות, תוענק תעודת מפעיל בריכה מוסמך מטעם משרד הבריאות.

swimming pool 2139101 640
מחפש מפעיל בריכה ?
כתוב לנו

למה נדרש מפעיל בריכה?

תפקידו של מפעיל הבריכה הינו לשמור על מי הבריכה שלנו נקיים והיגיינים על מנת למנוע מחלות שעלולות לפגוע בבריאות המתרחצים בה.

כיצד אפשר להפחית סיכונים לתחלואה בבריכה ?

 • טיפול ותחזוקה של הבריכה בקביעות בהתאם לתקנות רישוי עסקים לבריכות שחיה ולהוראות היצרן.
 • מניעת כניסת אנשים חולים לבריכת השחייה. אין להיכנס למים עם מחלה בדרכי העיכול ושלשול.
 • ניקוי וחיטוי במקרים של צואה או פליטה של קיא בבריכה העלול לגרום לתחלואה של המתרחצים בבריכה.
 • מומלץ להתקלח לפני הכניסה לבריכה.
 • בזמן השהות בבריכה: להימנע מבליעת המים, להימנע מהטלת צרכים בבריכה, לקחת ילדים לנוחיות לעיתים
  קרובות, להכניס תינוקות לבריכה עם חיתול ייעודי .

בנוסף נדרש לשמור על ערכים פיזיקוכימיים תקינים) ריכוז חמר חיטוי, ערך הגבה, עכירות (בהתאם לערכים המצוינים
בתקנות רישוי עסקים.
במים צלולים, רוב מחוללי המחלה מושמדים תוך דקות באמצעות כלור או ברום, ישנם טפילי-מעיים השורדים במי
בריכה זמן ממושך) שעות עד ימים) .

 מדוע חשוב שמי הבריכה יהיו צלולים?

עכירות גבוהה של המים מונעת מחומרי החיטוי לפעול ביעילות, ותורמת להתרבות של מיקרואורגניזמים.
מה עליי לעשות אם התרחש אירוע של זיהום בצואה או במקרה של הקאה ?
מומלץ לפעול בהתאם להוראות משרד הבריאות לטיפול באירועי זיהום צואתי, הקאות או דימום במי בריכות
שחייה ציבוריות, המפורטות בפרק 16.4 במפרט האחיד לבריכות שחיה:

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/uniform-spec-07-04a/he/07_07-04-01-00.pdf

האם חלה חובה לחטא את המים גם בבריכה המשרתת משפחה אחת ?  כן 

טיפול במים באמצעות סחרור, סינון וחיטוי המים, נדרשים בכל בריכות השחייה.
סינון וחיטוי) באמצעות כלור או ברום ( ושמירה על ערכי הגבה ) pH ) תקינים הינם קו ההגנה הראשון כנגד פתוגנים
הגורמים לתחלואה במי בריכה. טיפול מוקפד ימנע התפתחות זיהום ותחלואה.

האם נדרש למדוד את כל המדדים המפורטים בהוראות היצרן ?  כן 

כבעל בריכה פרטית עליך לבדוק את ריכוז חומר החיטוי השאריתי ואת ערכי ההגבה pH לפחות פעמיים ביום:

 • ריכוז כלור חופשי 
 • ערך הגבה pH
 • עכירות

מהם הערכים הנדרשים לשמירה על איכות המים בבריכת השחייה הפרטית שלי ?

הערכים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים עבור בריכות שחייה הם:
1 .ריכוז כלור חופשי 0.2-8.0 מג"ל
2 .ריכוז ברום חופשי 0.2-0.1 מג"ל
במידה ונעשה שימוש בחמר חיטוי עם מייצב חומצה ציאנורית או תרכובות איזוציאנורט מוכלרות
1 .ריכוז החומצה הציאנורית 50-30 מג"ל
2 .ריכוז מזערי של כלור חופשי 5.2 מג"ל
בזמן קורונה, על מנת להשיג יעילות חיטוי גבוהה, יש לעבוד בערכי החיטוי המרביים המותרים בתקנות
ובערכי ההגבה הנמוכים המותרים.
מומלץ לרכוש מכשירי מדידה בשדה העומדים בת"י 6223 ולפעול לפיו.

האם הטיפול בכימיקלים מסוכן ?

שימוש בכימיקלים הינו בטוח בתנאי ששומרים על מספר כללים כדוגמת:
שימוש בכימיקלים בעלי אישור מכון התקנים
שימוש ואחזקה בהתאם להוראות היצרן
מניעת כניסה של אנשים למקום אחסון הכימיקלים ומערכות ההפעלה
שימוש בציוד מגן ) מסיכה, כפפות ומשקפי מגן ( בזמן טיפול בכימיקלים
מניעת מגע בין הכימיקלים השונים
האם ניתן להכניס בעלי חיים לבריכת השחייה ?
בעלי חיים עלולים לזהם את המים, להפיץ גורמי מחלות ואף לטבוע. חשוב לשמור על הבריכה נקייה ולמנוע גישה
שלהם לבריכה, למעט חיית שירות לאנשים עם מוגבלות.

מה עלי לעשות בכדי להפחית סיכונים לפציעה או טביעה?

יש לפעול בהתאם לדרישות תקנות התכנון והבניה לבריכות שחיה העוסקות גם בנושאי בטיחות, כגון הקמת גדר ושער, מניעת החלקה ותאורה.
חשוב להשגיח על הילדים בזמן שהם נמצאים בחצר הבריכה וכמובן בתוך המים.

האם עלי להתקין אביזר למניעת זרימה חוזרת – מז"ח בבריכה הפרטית שלי ?

התקנת אביזר למניעת זרימה חוזרת בבריכת שחייה חשובה על מנת להגן על מערכת מי השתייה מפני כניסה של
מזהמים למערכת מי השתייה, העלולים לסכן את בריאות בני- המשפחה והתושבים.
חובת התקנת מז"ח בבריכות שחיה ציבוריות ופרטיות מעוגנת בתקנות התכנון והבניה) בקשה להיתר, תנאיו ואגרות).בתקנות אלה, בסעיף 6.4.1.21 ( 5 )נקבע כי מתקן למניעת זרימה חוזרת יותקן בקו אספקת המים לבריכה,
בבריכות שחיה פרטיות שעומקן מעל 60 סנטימטרים ושטחן מעל 10 מטרים רבועים.
חובת הגנה מפני זרימה חוזרת באמצעות מרווח אויר עבור כל מיכל מים, לרבות בריכת שחייה נקבעה בתקנות
התכנון והבניה(תכן הבניה) תברואה.

האם כדאי להתקין הצללה מעל בריכת השחייה ?

חשיפה מופרזת של בני אדם לקרני השמש עלולה לחולל נזקים, החל מפגיעה אסתטית ועד ליצירת סרטן קטלני.
בילוי בבריכות שחיה מתאפיין בדרך כלל בשהייה ארוכה ובחשיפה ממושכת לשמש, משרד הבריאות רואה חשיבות
רבה להצללה בבריכות שחיה כחלק ממדיניות המשרד לצמצום החשיפה לקרינת השמש ולתחלואה הכרוכה בכך.
בבריכות ציבוריות ממליץ משרד הבריאות שתותקן הצללה בשטח %25 לפחות משטח פני המים בבריכת מבוגרים
ו- %75 הצללה נדרשת בבריכה המיועדת לפעוטות. מומלץ גם לבעלי בריכות פרטיות לדאוג להצללה מעל המים
ובסביבת הבריכה, בדומה להמלצות בבריכות ציבוריות.
איך מומלץ לטפל בבריכת השחייה כאשר אינה פעילה, למשל בתקופת בחורף ?
משרד הבריאות פרסם הנחיות והמלצות להשבתת בריכות שחיה ולהפעלתן לפני חזרה לפעילות, עבור בריכות שחייה
ציבוריות. מומלץ לבעלי בריכות פרטיות לפעול באופן דומה.
מים עומדים בבריכות ללא טיפול עלולים לגרום למפגעים סביבתיים ולהוות סכנה בטיחותית. מומלץ להתייעץ
בעניין זה גם עם חברות האחזקה.

שים לב: כלל המידע בעמוד זה מקורו באתר משרד הבריאות (לקריאה ראה לינק למטה).

(https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/bathing_sites/swimming_pool/Documents/home-pools.pdf

אין אתר israelswim.com אחראי על הכתוב או המומלץ בפוסט זה. טרם הקמה, הפעלה ותחזוקה של בריכה יש לפנות לאיש מקצוע מאושר ומוסמך ולמשרד הבריאות והבינוי הישראלי במטרה להבין את כלל הדרישות והתקנות לבנייה של בריכה בשטח פרטי / ציבורי

מחפש מפעיל בריכה ?
כתוב לנו

מה עלי לעשות בכדי להפחית סיכונים לתחלואה בבריכה שלי ?

 • יש לטפל ולתחזק את הבריכה בקביעות בהתאם לתקנות רישוי עסקים לבריכות שחיה ולהוראות היצרן.
 • יש למנוע כניסת אנשים חולים לבריכת השחייה. אין להיכנס למים עם מחלה בדרכי העיכול ושלשול.
 • צואה, או פליטה של קיא בבריכה, עלול לגרום לתחלואה של המתרחצים בבריכה.
 • מומלץ להתקלח לפני הכניסה לבריכה.
 • בזמן השהות בבריכה: להימנע מבליעת המים, להימנע מהטלת צרכים בבריכה, לקחת ילדים לנוחיות לעיתים
  קרובות, להכניס תינוקות לבריכה עם חיתול ייעודי .

לשמור על ערכים פיזיקוכימיים תקינים) ריכוז חמר חיטוי, ערך הגבה, עכירות (בהתאם לערכים המצוינים
בתקנות רישוי עסקים.
במים צלולים, רוב מחוללי המחלה מושמדים תוך דקות באמצעות כלור או ברום, ישנם טפילי-מעיים השורדים במי
בריכה זמן ממושך) שעות עד ימים) .

 מדוע חשוב שמי הבריכה יהיו צלולים?

עכירות גבוהה של המים מונעת מחומרי החיטוי לפעול ביעילות, ותורמת להתרבות של מיקרואורגניזמים.
מה עליי לעשות אם התרחש אירוע של זיהום בצואה או במקרה של הקאה ?
מומלץ לפעול בהתאם להוראות משרד הבריאות לטיפול באירועי זיהום צואתי, הקאות או דימום במי בריכות
שחייה ציבוריות, המפורטות בפרק 16.4 במפרט האחיד לבריכות שחיה:

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/uniform-spec-07-04a/he/07_07-04-01-00.pdf

האם חלה חובה לחטא את המים גם בבריכה המשרתת משפחה אחת ?  כן 

טיפול במים באמצעות סחרור, סינון וחיטוי המים, נדרשים בכל בריכות השחייה.
סינון וחיטוי) באמצעות כלור או ברום ( ושמירה על ערכי הגבה ) pH ) תקינים הינם קו ההגנה הראשון כנגד פתוגנים
הגורמים לתחלואה במי בריכה. טיפול מוקפד ימנע התפתחות זיהום ותחלואה.

האם נדרש למדוד את כל המדדים המפורטים בהוראות היצרן ?  כן 

כבעל בריכה פרטית עליך לבדוק את ריכוז חומר החיטוי השאריתי ואת ערכי ההגבה pH לפחות פעמיים ביום:

 • ריכוז כלור חופשי 
 • ערך הגבה pH
 • עכירות

מהם הערכים הנדרשים לשמירה על איכות המים בבריכת השחייה הפרטית שלי ?

הערכים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים עבור בריכות שחייה הם:
1 .ריכוז כלור חופשי 0.2-8.0 מג"ל
2 .ריכוז ברום חופשי 0.2-0.1 מג"ל
במידה ונעשה שימוש בחמר חיטוי עם מייצב חומצה ציאנורית או תרכובות איזוציאנורט מוכלרות
1 .ריכוז החומצה הציאנורית 50-30 מג"ל
2 .ריכוז מזערי של כלור חופשי 5.2 מג"ל
בזמן קורונה, על מנת להשיג יעילות חיטוי גבוהה, יש לעבוד בערכי החיטוי המרביים המותרים בתקנות
ובערכי ההגבה הנמוכים המותרים.
מומלץ לרכוש מכשירי מדידה בשדה העומדים בת"י 6223 ולפעול לפיו.

האם הטיפול בכימיקלים מסוכן ?

שימוש בכימיקלים הינו בטוח בתנאי ששומרים על מספר כללים כדוגמת:
שימוש בכימיקלים בעלי אישור מכון התקנים
שימוש ואחזקה בהתאם להוראות היצרן
מניעת כניסה של אנשים למקום אחסון הכימיקלים ומערכות ההפעלה
שימוש בציוד מגן ) מסיכה, כפפות ומשקפי מגן ( בזמן טיפול בכימיקלים
מניעת מגע בין הכימיקלים השונים
האם ניתן להכניס בעלי חיים לבריכת השחייה ?
בעלי חיים עלולים לזהם את המים, להפיץ גורמי מחלות ואף לטבוע. חשוב לשמור על הבריכה נקייה ולמנוע גישה
שלהם לבריכה, למעט חיית שירות לאנשים עם מוגבלות.

מה עלי לעשות בכדי להפחית סיכונים לפציעה או טביעה?

יש לפעול בהתאם לדרישות תקנות התכנון והבניה לבריכות שחיה העוסקות גם בנושאי בטיחות, כגון הקמת גדר ושער, מניעת החלקה ותאורה.
חשוב להשגיח על הילדים בזמן שהם נמצאים בחצר הבריכה וכמובן בתוך המים.

האם עלי להתקין אביזר למניעת זרימה חוזרת – מז"ח בבריכה הפרטית שלי ?

התקנת אביזר למניעת זרימה חוזרת בבריכת שחייה חשובה על מנת להגן על מערכת מי השתייה מפני כניסה של
מזהמים למערכת מי השתייה, העלולים לסכן את בריאות בני- המשפחה והתושבים.
חובת התקנת מז"ח בבריכות שחיה ציבוריות ופרטיות מעוגנת בתקנות התכנון והבניה) בקשה להיתר, תנאיו ואגרות).בתקנות אלה, בסעיף 6.4.1.21 ( 5 )נקבע כי מתקן למניעת זרימה חוזרת יותקן בקו אספקת המים לבריכה,
בבריכות שחיה פרטיות שעומקן מעל 60 סנטימטרים ושטחן מעל 10 מטרים רבועים.
חובת הגנה מפני זרימה חוזרת באמצעות מרווח אויר עבור כל מיכל מים, לרבות בריכת שחייה נקבעה בתקנות
התכנון והבניה(תכן הבניה) תברואה.

האם כדאי להתקין הצללה מעל בריכת השחייה ?

חשיפה מופרזת של בני אדם לקרני השמש עלולה לחולל נזקים, החל מפגיעה אסתטית ועד ליצירת סרטן קטלני.
בילוי בבריכות שחיה מתאפיין בדרך כלל בשהייה ארוכה ובחשיפה ממושכת לשמש, משרד הבריאות רואה חשיבות
רבה להצללה בבריכות שחיה כחלק ממדיניות המשרד לצמצום החשיפה לקרינת השמש ולתחלואה הכרוכה בכך.
בבריכות ציבוריות ממליץ משרד הבריאות שתותקן הצללה בשטח %25 לפחות משטח פני המים בבריכת מבוגרים
ו- %75 הצללה נדרשת בבריכה המיועדת לפעוטות. מומלץ גם לבעלי בריכות פרטיות לדאוג להצללה מעל המים
ובסביבת הבריכה, בדומה להמלצות בבריכות ציבוריות.
איך מומלץ לטפל בבריכת השחייה כאשר אינה פעילה, למשל בתקופת בחורף ?
משרד הבריאות פרסם הנחיות והמלצות להשבתת בריכות שחיה ולהפעלתן לפני חזרה לפעילות, עבור בריכות שחייה
ציבוריות. מומלץ לבעלי בריכות פרטיות לפעול באופן דומה.
מים עומדים בבריכות ללא טיפול עלולים לגרום למפגעים סביבתיים ולהוות סכנה בטיחותית. מומלץ להתייעץ
בעניין זה גם עם חברות האחזקה.

שים לב: כלל המידע בעמוד זה מקורו באתר משרד הבריאות (לקריאה ראה לינק למטה).

(https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/bathing_sites/swimming_pool/Documents/home-pools.pdf

אין אתר israelswim.com אחראי על הכתוב או המומלץ בפוסט זה. טרם הקמה, הפעלה ותחזוקה של בריכה יש לפנות לאיש מקצוע מאושר ומוסמך ולמשרד הבריאות והבינוי הישראלי במטרה להבין את כלל הדרישות והתקנות לבנייה של בריכה בשטח פרטי / ציבורי

pexels pixabay 62307

הכול על מים

מים – הקדמה מים הם החומר החיוני ביותר לחיים על פני כדור הארץ. הם מהווים כ-60% ממשקל גוף האדם, חיוניים לתפקוד תקין של כל התאים

קרא עוד »
pexels pixabay 261403

מקווה טהרה ישראל 2024

מהו מקווה ? מקווה, ביהדות, הוא מאגר מים המתאים לכללי ההלכה (הלכות מקוואות), שטבילה בו מקנה טהרה ממצבי טומאה שונים. מקור המילה "מקווה" הוא מהמילה

קרא עוד »
pexels denys gromov 4957436

פארק מים מומלץ ישראל 2024

רוצה קופון לפארק מים / בריכה ? כתוב לנו ונשמח לסייע. פארק מים: עולם שלם של הנאה וקרירות פארק מים הוא מקום מושלם ליהנות בו

קרא עוד »
pexels matthias cooper 1147124

תחזוקת בריכת שחייה 2024

בריכה ביתית היא לא רק מקום לשחייה והנאה, אלא גם אחריות שדורשת תחזוקה קפדנית ומתמדת. תחזוקת בריכה נכונה יכולה להבטיח שמירה על איכות המים, בטיחות

קרא עוד »
מחפש מפעיל בריכה ?
כתוב לנו

תפריט נגישות