מדריך לתפעול ותחזוקה של בריכות שחייה

ksp

שים לב!!! בטרם התקנה, תחזוקה או הפעלה של בריכה יש להתייעץ עם בעלי מקצוע מוסמכים ומאושרים לנושא.

מדריך מפורט באדיבות משרד הבריאות בנושא תפעול ותחזוקה של בריכת שחייה

באתרי נופש המארחים ציבור לפעילות נופש, שחיה ורחצה, בעל העסק מפעיל בריכת השחייה, מנהל האתר וצוות
העובדים נדרשים לבצע באופן יומי פעילויות תפעול ותחזוקה, על מנת לשמור על תנאים תברואיים נאותים בחצר
הבריכה, בחדרי השירות, במבנים, בבריכות השחייה והזרמים, במערכות אספקת המים, בשעשועי המים ובכלל
המתקנים המשמשים את הקהל.
מטרת מדריך זה הינו לסייע למנהלי בריכות השחייה ולמפעילי הבריכות, לבחון ולגבש נהלי עבודה תוך ביצוע ניהול
סיכונים, המתאימים לאופי הבריכה, לאופן ניהולה ולמאפיינים המייחדים אותה, והוא מהווה כלי מסייע למפרט האחיד
לבריכות השחייה, לתקנות, להנחיות ולתקנים שהינם הבסיס לתכנון, להפעלת הבריכה ולתחזוקתה.
המלצות התפעול והתחזוקה מוצגות בטבלאות בהן מפורטות הפעולות המומלצות לשמירה על פעילות תקינה בבריכת
השחייה, בחלוקה לפעילות שיש לבצע באופן יומי, שבועי ותקופתי, ובחלוקה לפי נושאים.
ישנן פעולות בשגרת התפעול של בריכות השחייה שיכולות להתבצע כאשר הבריכה פתוחה לקהל, וישנן פעולות אשר
יש לבצען, כאשר הציבור אינו נמצא בשטח הבריכה או בתוכה. הפעולות שיש לבצע ללא קהל – מודגשות ומסומנות
בגוף הטקסט.
בנוסף, מוצגות המלצות לשגרת פעילות של מפעיל הבריכה, להפעלת הבריכה בתקופות של עומס ומדריך לאיתור
ופיענוח תקלות ותופעות שכיחות בתפעול בריכות שחיה.
ככלל, בכל הקשור לציוד ולאביזרים נדרש לפעול בהתאם להנחיות והוראות היצרן או הספק, בהעדר הוראות כאלה
מומלץ לפעול בהתאם להמלצות המובאות במסמך זה. במידה וישנן סתירות בין המומלץ במסמך זה לבין המלצת היצרן,
יש לפעול לפי ההוראות המחמירות.
יצוין כי בתחזוקה ותפעול בריכת שחייה היבטים רבים הקשורים בבטיחות. נושא הבטיחות מצוי באחריות משרד הפנים
והרשויות המקומיות ולכן לא נדון במסמך זה.
עוד יודגש כי בבריכת שחייה נעשה שימוש בחומרים מסוכנים, וכי יש לפעול בהתאם להוראות המשרד להגה"ס ובהתאם
לכל כללי הבטיחות, על מנת לשמור על בריאות מפעילי הבריכה והציבור הרחב.
ההמלצות המפורטות במדריך זה אינן באות במקום מפרטים, תקנות והוראות של משרדים אחרים מכוח כל חיקוק אחר.

שים לב!!! בטרם התקנה, תחזוקה או הפעלה של בריכה יש להתייעץ עם בעלי מקצוע מוסמכים ומאושרים לנושא.

 
pexels-kindel-media-8688522

מדריך לתפעול ותחזוקת בריכות שחייה של משרד הבריאות

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/trainings_educational/he/units_environmental_health_pool.pdf

שימו לב: כלל המידע בפסט זה היו באדיבות ובאחריות משרד הבריאות

https://www.gov.il/he/Departments/policies/handling-swimming-pool

 

מחפש מדריך שחייה, מציל, מתקין בריכות ? כתוב לנו

תפריט נגישות